До уваги федерацій: Затверджено новий проект Договору

Затверджено в новій редакції згідно вимог чинного законодавства України проект Договору про співпрацю та співробітництво між управлінням фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації та громадськими організаціями, федераціями, асоціаціями (фізкультурно–спортивного спрямування).

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР

Лист-звернення (список документів для заключення договору)

                                                               

ДОГОВІР                                         

про співпрацю та співробітництво між управлінням фізичної

культури  і  спорту Київської обласної державної адміністрації              та ________________________________________________________

     _____________________________________________________

 

 

«____» _____________ 2019 рік                                                                         м. Київ

 

 

Управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації (далі – Управління) в особі начальника управління                     Тимофєєва Сергія Олександровича, з однієї сторони, що діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження Положення про управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації від 18 квітня 2017 року № 193, з однієї сторони, та __________________________________     (далі – Федерація), з другої сторони, яка діє на підставі Статуту, зареєстрованого Київським обласним управлінням юстиції від ____________________ року за № ___________ в особі голови (керівника) Федерації___________________________________  уклали між собою цей Договір про наступне.

 

Сторони виходять з того, що:

  • Управління є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації, який формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту на території Київської області здійснює управління дорученою сферою, несе відповідальність за її стан та подальший розвиток;
  • Федерація є добровільним, неприбутковим громадським об’єднанням фізкультурно – спортивної спрямованості, діяльність якої здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» інших нормативно – правових актів, статутних та регламентних вимог відповідної національної спортивної федерації та цього Договору, спрямована на виконання соціально значимих функцій.

 

1. МЕТА УГОДИ

1.1. Головною метою Договору є розвиток фізичної культури і спорту в Київській області.

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

  1. Предметом договору є співпраця між Управлінням і Федерацією з метою розвитку масового, резервного спорту та спорту вищих досягнень, розбудови спортивної  інфраструктури,  підготовки  спортивного резерву для збірних команд Київської області та України з__________________________________________________.;

 

  1. Управління уповноважує Федерацію щодо забезпечення розвитку виду спорту ____________________ і надає право на організацію та проведення обласних заходів на території Київської області.

 

  1. Рішення Управління, видані в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання Федерацією.

 

  1. Надані Управлінням повноваження щодо забезпечення розвитку спорту _____________________ (вид спорту) не підлягають передачі Федерацією третій стороні.

 

  1. Сторони за умовами зазначеної угоди беруть на себе зобов’язання, що визначають умови спільної роботи з забезпечення розвитку виду спорту _____________.

 

  1. Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах рівності, конструктивного співробітництва, взаємної поваги, чесного партнерства та спільності інтересів.

 

3. ЗОБОВЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. УПРАВЛІННЯ:

3.1.1.  Підтверджує повноваження і права Федерації.

3.1.2. За пропозиціями Федерації:

 - формує та затверджує Календарний план фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів з ____________ (вид спорту);

- затверджує Положення (Регламент) про проведення фізкультурно – оздоровчого заходу або спортивного змагання та спільно з Федерацією забезпечує їх проведення;

- затверджує суддівську колегію для суддівства окремого спортивного змагання;

- затверджує склад збірних команд Київської області з різних вікових груп.

3.1.3. Сприяє в її структурній побудові, організації співробітництва з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

3.1.4. Враховує її інтереси при підготовці проектів нормативно – правових актів, програм, формуванні проекту видатків обласного бюджету на фізичну культуру і спорт;

3.1.5. Здійснює в межах повноважень контроль за використанням коштів, виділених Федерації на організацію та проведення обласних заходів на території Київської області, підготовку та відрядження збірних команд Київської області на заходи Всеукраїнського рівня з ______________ (вид спорту) та фізичної культури і спорту в цілому.

3.1.6. Сприяє:

- організації підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації тренерів, інших фахівців з даного виду спорту у закладах вищої освіти;

- науковому, медико – біологічному забезпеченню, диспансерному обслуговуванню спортсменів та тренерів;

- збереженню мережі закладів фізичної культури і спорту, де розвивається вид спорту;

- створенню штатної спортивної команди резервного спорту.

3.1.7. Сприяє створенню спортсменам – членам національної збірної команди України та Київської області необхідних умов для тренувального процесу.

3.1.8. Сприяє створенню і укріпленню матеріально – спортивної бази.

3.1.9. Сприяє створенню мережі та закладів фізичної культури і спорту.

3.1.10. Присвоює в установленому порядку спортивні розряди, порушує клопотання перед відповідними державними органами щодо заохочення спортсменів та тренерів, присвоєння спортивних звань, встановлення пенсій спортсменам та тренерам, іншим фахівцям з фізичної культури і спорту.

3.1.11. Може залучати в установленому порядку представників Федерації до засідання атестаційної комісії при розгляді документів тренера (тренера – викладача) з виду спорту.

3.1.12. Сприяє поширенню інформації про діяльність Федерації на офіційному                 Веб-сайті Управління, у соціальних мережах та інших засобах масової інформації.

     

     3.2. ФЕДЕРАЦІЯ:

3.2.1. Федерація бере на себе зобов’язання щодо реалізації делегованих їй Управлінням повноважень і прав та взаємодії Управління з національною спортивною Федерацією.

3.2.2. Сприяє розвитку даного виду спорту на території Київської області.

3.2.3. Розробляє та подає Управлінню на затвердження Календарний план фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів Київської області, Положення (Регламент) про проведення фізкультурно – оздоровчого заходу або спортивного змагання, узгоджує інші регламентуючі документи Федерації (правила, програму змагань, тощо).

3.2.4. Несе відповідальність перед Управлінням за підготовку і результати виступів спортсменів області на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

3.2.5. Несе відповідальність перед Управлінням за організацію і проведення спортивних заходів на території Київської області згідно з Календарним планом фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів області, а також звітує у встановленому порядку про їх проведення.

3.2.6. Погоджує з Управлінням, відповідними органами місцевого самоврядування питання щодо проведення на території Київської області, всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань до подання заявок на включення їх до Єдиного календарного плану фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів України.

3.2.7. Надає Управлінню підсумки участі спортсменів у офіційних всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

3.2.8. Сприяє розвитку інфраструктури виду спорту, укріпленню його матеріально – технічної бази, підготовці та підвищенню кваліфікації фахівців сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів і суддів.

3.2.9. Надає методичну допомогу в організації навчально – тренувального процесу у спортивних школах, секціях, клубах, командах, закладах фізичної культури і спорту.

3.2.10. Сприяє створенню та діяльності спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, секцій, спеціалізованих класів у навчальних закладах тощо.

3.2.11. Забезпечує розвиток мережі спортивних клубів.

3.2.12. Сприяє одержанню членами Федерації спеціальної освіти, проходженню підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації в акредитованих вищих навчальних закладах освіти.

3.2.13. Забезпечує виконання Федерацією та її членами вимог законів України «Про громадські об’єднання», «Про фізичну культуру і спорт», «Про антидопінговий контроль у спорті» та інших відповідних нормативно – правових актів.

3.2.14. Здійснює заходи щодо реалізації програм розвитку фізичної культури і спорту в Київській області, інших програм, в яких бере участь Управління.

3.2.15. Вживає заходів щодо боротьби з допінгом.

3.2.16. Безумовно виконує і вимагає такого ж виконання від органів та членів Федерації:

- рішення Управління, виданих у межах його повноважень;

3.2.17. Здійснює заходи щодо соціального захисту спортсменів, тренерів, інших фахівців, турботу про ветеранів спорту, в тому числі:

- забезпечує вирішення питань, пов’язаних із страхуванням, призначенням у встановленому порядку пенсій;

- порушує клопотання про призначення спортсменам, тренерам, іншим фахівцям почесних та кваліфікаційних звань.

3.2.18. Щорічно за підсумками спортивного сезону подає Управлінню:

- інформацію про діяльність Федерації та головні напрямки роботи;

- інформацію про зміни у правилах проведення спортивних змагань з виду спорту.

3.2.19. Здійснює заходи щодо залучення позабюджетних коштів на розвиток виду спорту та сприяє поліпшенню соціально – побутових умов спортсменів та тренерів.

3.2.20.Співпрацює з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, обласними профспілковими організаціями та трудовими колективами;

3.2.21. Надає пропозиції до проекту обласного бюджету, ефективно та раціонально використовує виділені кошти, в установленому порядку надає звіт про їх використання;

3.2.22. Забезпечує проходження в Диспансері медичного огляду членами збірних команд області відповідно до затверджених списків;

3.2.23. Забезпечує проведення фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів згідно з додатком. Додаток є невід’ємною частиною Договору, та поновлюється щорічно;

3.2.24. Повинна мати власний Веб-сайт та офіційну сторінку у соціальній мережі Facebook, надавати вичерпну інформацію щодо власної діяльності, результатах проведених змагань і результатах виступів спортсменів Федерації на змаганнях національного та міжнародного рівня, надавати один раз на квартал звіт стосовно виконання делегованих повноважень;

3.2.25. До і після проведення обласних спортивних заходів з _________________ (вид спорту) надавати Управлінню відповідні прес-релізи та фото-, відеоінформацію.

 

4. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ

4.1. Управління виходячи із можливостей обласного бюджету може фінансувати організацію та проведення обласних заходів на території Київської області, підготовку та відрядження збірних команд Київської області на заходи Всеукраїнського рівня з ______________ (вид спорту) та фізичної культури і спорту в цілому з урахуванням додатку до цього Договору.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору відповідно до чинного законодавства.

5.2. У разі порушення (невиконання) Федерацією умов Договору про співпрацю Управління може ініціювати питання про дострокове розірвання Договору.

5.3. У разі порушень Управлінням умов Договору, Федерація має право звернутися з проханням усунути такі порушення.

5.4. Спірні питання щодо умов Договору вирішуються шляхом переговорів                              і консультацій за взаємною згодою сторін або у встановленому законом порядку.

5.5. У разі неможливості або недоцільності подальшої співпраці, зацікавлена сторона письмово вносить пропозицію про розірвання Договору, яка повинна бути розглянута в місячний термін.

 

6. УМОВИ, ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ УГОДИ, ТЕРМІН ДІЇ

6.1.  Цей Договір може бути змінено у разі прийняття нормативно – правових актів, що вимагають зміни характеру відносин між сторонами за взаємною згодою Сторін.

6.2. Договір укладається у двух примірниках, що мають однакову юридичну силу.

6.3. В разі систематичного невиконання одною із Сторін своїх обов’язків по Договору – Договір може бути розірваний достроково.

6.4. Всі зміни та доповнення до Угоди оформлюються в письмовій формі, підписуються керівниками сторін та становлять її невід’ємну силу;

6.5. Угода вступає в силу з дня підписання і діє за згодою сторін до __ _____ 202__р.

6.5. Сторона, що прийняла рішення про розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не пізніше, ніж за двадцять календарних днів до вступу в дію такого рішення.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

01196, м. Київ, пл. Л. Українки, 1              

тел/факс: 286-81-80

Р/р ________________________

МФО ______________________

 

Начальник управління

фізичної культури і спорту

Київської облдержадміністрації

 

__________________ С. О. Тимофєєв

 

«____» ____________ 201  р.

 

Адреса:

 

Р/р ________________________

МФО ______________________

 

Президент

 

 

 

 

 

«____» ____________ 201  р.

 

 

 

Читайте найцікавіші новини спорту в Facebook

Підписуйтесь на наш канал на Youtube

Слідкуйте за нами в Twitter

Вподобуйте нас в Instagram

Автор:
Прес-служба управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації

03.05.2019

Читати далі
Згорнути